Narystė nacionalinėje asocijacijoje gali būti:

A lygio – pilnai sertifikuoti (ESA 5-tą kvalifikacijos lygį turintys) Suzuki mokytojai.
B1 lygio – akredituoti (ESA 3čią ar 4-tą kvalifikacijos lygį turintys) Suzuki mokytojai.
B2 lygio – Suzuki mokytojai, turintys ESA 1mą ar 2-trą kvalifikacijos lygį.
B3 lygio – instrumento mokytojai dar neturintys oficialių ESA sertifikatų.
C lygio– Suzuki šeimos.

Europos Suzuki Asociacijos nuostatų.

Lietuvos Suzuki Asociacijos narių teisės ir pareigos

Instrumento mokytojas

Teisės:

 • Dalyvauti ESA paskirto instrumento eksperto mokymuose.
 • Vadintis “Suzuki mokytoju”, jei mokytojas turi bent vieną oficialų sertifikatą ir yra LSA narys (B2 lygionarystė).
 • Vadintis “siekiantis tapti Suzuki mokytoju”, jei mokytojas mokosi pas ESA ekspertą, kad gautų sertifikatą ir yra LSA narys (B3 lygio narystė).
 • Skelbti informaciją apie save bei savo veiklą oficialioje LSA svetainėje.
 • Dalyvauti ekspertų ar kitų Suzuki mokytojų mokymų stebėjime.
 • Dalyvauti ISA ir ESA renginiuose kaip LSA narys.
 • Gauti nuolaidą bei pirmumo teisę LSA rengiamuose renginiuose (stovyklose, kursuose).

Pareigos:

 • Vesti pamokas pagal Suzuki metodą:
  • Jūsų mokinys pamokoje gali dalyvauti tik dalyvauijant bent vienam iš tėvų.
  • Mokiniams turi būti sudaroma galimybė stebėti kitų vaikų pamokas.
  • Užtikrinti savo mokiniui galimybę dalyvauti grupinėje pamokoje.
 • Nuolatos gilinti savo žinias apie Suzuki metodą.
 • Nuolatos tobulintis savo instrumento srityje.
 • Siekti sertifikatų, kuriuos suteikia ESA.
 • Kartu su kolegomis rengti ir dalyvauti LSA koncertuose.
 • Laikytis “Suzuki mokytojo” etikos kodekso.
 • Teikti informaciją apie savo mokinius LSA nustatyta tvarka.
 • Mokėti nario mokestį.

Šeima

Teisės:

 • Mokytis pas pasirinkto instrumento Suzuki mokytoją pirmumo teise.
 • Vaikui paruošus Suzuki repertuaro knygos rečitalį, gauti LSA išduodamą knygos baigimo diplomą (jei šeima nepriklauso LSA – LSA negali duoti diplomo ne asociacijos nariams). Šie diplomai yra vertinami Lietuvos bei užsienio mokyklose ir universitetuose.
 • Dalyvauti ISA ir ESA renginiuose kaip LSA narys.
 • Gauti nuolaidą bei pirmumo teisę LSA rengiamuose renginiuose (stovyklose, kursuose).

Pareigos:

 • Dalyvauti vaiko instrumento pamokose (vienam iš tėvų).
 • Stebėti kito vaiko pamokas kartu su savo vaiku.
 • Tapti namų mokytoju: su vaiku kasdien groti namuose tai, ką užduoda instrumento mokytojas.
 • Padėti mokytojams rengti ir dalyvauti LSA koncertuose.
 • Mokėti nario mokestį.

Neinstrumento mokytojas

Teisės:

 • Dalyvauti ekspertų ar kitų Suzuki mokytojų mokymų stebėjime.
 • Dalyvauti ISA ir ESA renginiuose kaip LSA narys.
 • LSA rengiamuose renginiuose (stovyklose, seminaruose) gauti nuolaidą bei pirmumo teisę.

Pareigos:

 • Nuolatos gilinti savo žinias apie Suzuki metodą ir ugdymo filosofiją.
 • Taikyti Suzuki filosofijos principus bendrosiose pamokose.
 • Burti auklėjamosios klasės tėvų ir vaikų bendruomenę nuolat informuojant apie Suzuki metodiką.
 • Mokėti nario mokestį.